,,Děláme život snazší"

1. Cíle, zásady, poslání

Posláním terénní osobní asistence je poskytování potřebné podpory a pomoci uživatelům v přirozeném domácím prostředí tak, aby umožnila uživatelům zachovat si v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života a aby kompenzovala jejich sníženou soběstačnost.

Hlavní cíle:

 • podpora uživatele udržet si co nejdéle soběstačnost a sebeobslužnost,
 • umožnit uživatelům žít co nejdéle v přirozeném prostředí a společenském dění, být v kontaktu s rodinou a známými tak, aby byly zachovány původní vztahy a prostředí,
 • vést uživatele k co největší soběstačnosti a samostatnosti při zachování přiměřeného bezpečí,
 • spolupracovat s úřady a organizacemi k zajištění, či zlepšení situace uživatele,
 • poskytovat základní sociální poradenství.

Hlavní zásady:

 • zachování lidské důstojnosti, podpora jedinečnosti uživatele,
 • zachování mlčelivosti a zajištění ochrany osobních údajů uživatele,
 • zachování individuálního přístupu k uživateli,
 • respektování rozhodnutí uživatele,
 • rovnost příležitostí (každý má právo na poskytnutí pomoci a základního sociálního poradenství bez ohledu na rasu, náboženské a politické přesvědčení, národnost, sexuální orientaci),
 • jednání dle etického kodexu zaměstnanců,
 • zachování a podpora soběstačnosti uživatele.

Principy služby

 • služba je poskytována s respektem ke zdravotnímu postižení uživatele
 • zachovává a chrání důstojnost uživatele
 • respektuje důstojnost každého člověka, bez ohledu na jeho sociální, duševní či tělesný stav a ekonomické postavení
 • zachovává nestrannost k rodinným vztahům uživatele
 • rovnost bez diskriminace (stejný přístup k osobám rozdílného vyznání, rasy atd.)
 • poskytování služeb bez ohledu na společenské postavení uživatele
 • respektuje nároky a přání uživatele, týkající se vlastního sociálního prostředí a jeho potřeb

Služba je poskytována v souladu s metodikou, kterou má poskytovatel písemně vypracovanou za účelem poskytování sociálních služeb – terénní osobní asistence. S metodikou se seznamují všichni zaměstnanci.

2.Okruh osob (cílová skupina a její věková struktura)

Cílovou skupinou jsou osoby ve věku od 7 let do neomezeného věku. Služba je poskytována seniorům, osobám s chronickým onemocněním a osobám se zdravotním postižením, tj. osoby s poruchou autistického spektraosoby s mentálním nebo kombinovaným postižením (tzn. mentální postižení kombinované s dalšími druhy zdravotního postižení).

Služba je přednostně poskytována občanům Karlovarského kraje.

Přejít nahoru